Barion Pixel
Ügyfélszolgálat: +36704277405
Bejelentkezés
Ügyfélszolgálat: +36704277405
Bejelentkezés
gatkozlekedesi-engedely-logo

1.             Általános rendelkezések

 

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Rendszer Kontroll Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos tulajdonában és kezelésében álló, gatfelhajtasiengedely.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának a szerződéses feltételeit.
 • Szolgáltató cég adatai:

Név:                          Rendszer Kontroll Kft.
Székhely:                  H-1071 Budapest, Dembinszky utca 36. al. 1.
 Cégjegyzékszám:     01-09-283085

Adószám:                  14725809-2-42

 • Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál (a továbbiakban: Felhasználó).
 • Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel biztosítja Felhasználó részére a Weboldal használatának lehetőségét és annak alábbi szolgáltatását. Szolgáltató a Weboldalon az alábbi szolgáltatást biztosítja:
  • Gátközlekedési engedély vásárlása,
 • A Szolgáltatás csak a Regisztrációt követően vehető igénybe.
 • A Weboldalon történő regisztrációval Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF előírásait. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben a Felhasználó kötelezettség vállalását is jelenti arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi, annak aktuális tartalmáról tudomással bír. Amennyiben a Felhasználó a jelen szerződési feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.
 • Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag végfelhasználók számára biztosítja. A Szolgáltatás gátközlekedési engedély továbbértékesítésére szolgáló, viszonteladói jellegű igénybevétele nem Viszonteladói igény esetén az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen kérhető információ.

2.             Az ÁSZF hatálya

 

 • Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen ÁSZF módosításával bármikor indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani.
 • Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználó következő bejelentkezése esetén kötelezővé teszi Felhasználó nyilatkozatát a módosított ÁSZF elfogadásáról. Az új ÁSZF elolvasási lehetősége biztosított az elfogadás előtt.
 • Szolgáltató értesítettnek tekinti a Felhasználót abban az esetben is, amennyiben az értesítés azért volt sikertelen, mert a regisztrációkor megadott e-mail cím időközben módosításra, törlésre került. A Felhasználót ezen okból ért bármilyen hátrány, kár, kizárólag Felhasználó felelőssége.
 • Felhasználó az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen kezdeményezheti regisztrációja törlését. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a törlést követően nem érheti el a Weboldalon a Szolgáltatással kapcsolatban tárolt korábbi adatait.
 • Szolgáltató megtilthatja Felhasználó számára a Weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, különösen, ha Felhasználó tevékenysége, vagy elektronikus levele:
  • vírussal fertőzött, vagy rosszindulatú kódot tartalmazó csatolmányt, mellékletet, vagy azt tartalmazó weblapra történő hivatkozást jelenít meg;
  • csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére, vagy tudta nélkül is végbemehet;
  • tartalma a társadalomra, vagy annak értékeire vagy akár az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a trágár, félrevezető, erőszakos, fenyegető, vagy szexuális tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, hivatkozás;
  • a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
  • a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
  • mások tulajdonát képező számítógépek, elektronikus rendszerek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználását valósítja meg, vagy tesz rá kísérletet;
  • Szolgáltató szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet
 • Szolgáltatónak jogában áll Felhasználó jogait korlátozni, a Felhasználót rendszereiből kizárni, amennyiben Felhasználó a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat kereskedelmi, továbbértékesítési céllal veszi igénybe. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem engedélyezi a weboldal igénybevételével megvásárolt Gátközlekedési engedély továbbértékesítését.
 1. Technikai feltételek, rendelkezésre állás

3.1.    Szolgáltató internet böngésző programon keresztül biztosítja Felhasználó részére a Weboldal szolgáltatásait.

3.2.    A Felhasználó oldali hardver, szoftver környezet, illetve az internet elérés biztosítása kizárólag Felhasználó felelőssége és költsége.

3.3.    Szolgáltató a rendszer bevezetésekor a tesztelést a Firefox és Chrome böngészők használatával tesztelte és azokon Weboldal hibamentesen működött. Ez nem zárja ki egyéb böngészők hibamentes működését. Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a Weboldal bármely funkciója valamely böngésző programban nem, vagy nem megfelelően működik.

3.4.    A Weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló, Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. Szolgáltató nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítás késedelméből adódó,
 • vírusok által okozott,
 • szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

3.5.    Szolgáltató biztosítja a weboldal által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét évi 99,70%-os rendelkezésre állási szinten. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azon időszakokat, amikor a szolgáltatás szüneteltetése, kiesése:

 • a pontban rögzített (Vis maior) esetek,
 • a Szolgáltató által előre bejelentett karbantartás,
 • a Szolgáltatótól  független, érdekkörén  kívül eső okok (energiaellátási probléma,

bűncselekmény, rongálás, extrém időjárási viszonyok, baleset, tűz, belvíz, árvíz, szabotázs) miatt történik.

3.6.    Szolgáltató a tervezett karbantartási munkálatokról a portál fő oldalán (gatfelhajtasiengedely.hu) a tervezett karbantartás időpontját megelőzően értesítést jelenít meg. A tervezett karbantartás időtartama nem lehet hosszabb esetenként 24 óránál.

 1. Regisztráció

4.1.   A Weboldal gátközlekedési engedély vásárlással kapcsolatos szolgáltatásait csak előzetes regisztrációt követően lehetséges igénybe venni.

4.2.    A regisztráció során Felhasználó köteles megadni:

 • valós, létező e-mail címét, ami egyben bejelentkezési azonosítója és értesítési e-mail címe is,
 • jelszavát, amire bejelentkezéskor van szüksége.

4.3.    Felhasználó – saját döntése alapján – egyéb adatokat is megadhat, amit a Weboldal egyes funkciók esetén alapértelmezett adatként automatikusan felkínál, így például:

 • név, cím adatokat a számla „vevő” rovatához
 • rendszámot, célszerűen abban az esetben, ha Felhasználó rendszeresen ugyanarra a rendszámra szándékozik vásárolni,

4.4.    A sikeres regisztrációhoz Felhasználónak kötelező az “Általános Szerződési Feltételeket elfogadom” jelölőnégyzet bejelölése. Az ÁSZF elolvasható, letölthető a jelölőnégyzet alatti hivatkozásra kattintva is.

4.5.    A szükséges adatok megadását követően Szolgáltató Felhasználó megadott e-mail címére “regisztráció megerősítése” tárgyú e-mailt küld. Felhasználó a megküldött levélben szereplő hivatkozásra kattintva érvényesíti megadott e-mail címének valódiságát, s egyúttal befejezi a regisztrációs folyamatot. Felhasználó ezt követően jogosult a weboldal szolgáltatásait igénybe venni.

4.6.    Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott jelszavát bizalmasan kezeli, mindent megtesz annak érdekében, hogy az ne kerüljön illetéktelen birtokába. Amennyiben Felhasználó jelszava bármely okból illetéktelen kezébe kerül, akkor az abból adódó minden kárért Felhasználó felelős.

4.7.    Felhasználó felelőssége a megváltozott adatainak következő vásárlás előtti módosítása, amit a “Regisztrációs adatok módosítása” lapon tehet meg. Ennek elmulasztásából eredő bármilyen kár Felhasználót terheli.

 1. Adatkezelés

5.1.    Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően – kiemelt figyelemmel – kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat.

5.2.    Szolgáltató nyilatkozik, hogy Felhasználó adatait – a 5.4. pontban rögzítettek kivételével – harmadik félnek nem adja át, s azokat jelen ÁSZF-ben rögzítetteken túl semmi egyébre nem használja fel. Jelen pont nem irányadó az igényérvényesítéshez, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján előírt kötelező adatszolgáltatáshoz (pl: hatósági megkeresés, bírósági megkeresés) szükséges adatokra.

5.3.    Szolgáltató a bankkártyás fizetést az Barion Payment Zrt. honlapján keresztül biztosítja a Barion Payment Zrt.-vel kötött szerződés alapján. Szolgáltató semmilyen adatot nem kér, fogad, tárol Felhasználó bankkártyájával kapcsolatban, azokat kizárólag Barion Payment Zrt. kezeli a saját honlapján.

5.4.    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.5.    A Weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átirányításra linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a Felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a Szolgáltatónak nincs befolyása, ezért felelősséggel nem tartozik. Szolgáltatót továbbá semmilyen felelősség nem terheli a kapcsolódó, de nem általa felügyelt, vagy üzemeltetett weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

 1. Fizetési feltételek

6.1.    Szolgáltató az alábbi fizetési módot biztosítja Felhasználó részére:

 • on-line bankkártyás fizetés az összes Felhasználó számára a 2. pontban részletezett feltételekkel,

6.2.    Bankkártyás fizetés

6.2.1. Szolgáltató a bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt.-vel kötött szerződés alapján a Barion Payment Zrt honlapján keresztül biztosítja.

6.2.2. Elfogadott bankkártyák:

 • Visa Classic (dombornyomott),
 • MasterCard (dombornyomott),
 • Visa Electron (nem dombornyomott) kártyák közül kizárólag azok, melyekre a kibocsátó bank engedélyezte az internetes használatot,
 • Maestro (nem dombornyomott) kártyák közül kizárólag azok, melyekre a kibocsátó bank engedélyezte az internetes használatot.

6.2.3. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. honlapján Felhasználónak a következő kártyán szereplő adatokat kell megadnia:

 • kártyabirtokos neve,
 • kártya száma,
 • ellenőrző kód,
 • kártya lejárati dátum,
 • Vevő e-mail címe.

6.2.4. Az ügyfelek biztonsága, valamint az esetleges bankkártyás visszaélések megelőzése érdekében a Szolgáltató a weboldalán (gatfelhajtasiengedely.hu) végzett bankkártyás vásárlások esetében a kétszintű ügyfélhitelesítést/3D Secure funkció meglétét biztosítja.

Az ügyfél – a már 6.2.3. pontban felsorolt adatok mellett – ezzel a megerősítő kóddal (az érintett bankkártyához tartozó, a kártyakibocsátó banknál megadott telefonszámra küldött) tudja megerősíteni és végrehajtani a Szolgáltató online felületén kezdeményezett pénzügyi műveletet, s befejezni az elektronikus fizetést.

6.2.5. Bankkártyás fizetés esetén a megvásárolt gátközlekedési engedély legkorábbi érvényességi kezdő időpontja a bankkártyás fizetés időpontja lehet.

 1. Irányadó jog

7.1.    Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló jogviszonyt érintő kérdésekben csak és kizárólagosan a Magyar Köztársaság Jogrendszere alapján járnak el, magukra nézve azt tekintik mérvadónak, alkalmazandónak.

7.2.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozottak vonatkozásában a Felek között létrejött megállapodás, valamint Magyarország vonatkozó jogszabályai – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései – az irányadók.

7.3.   Felek jogvitájuk rendezésére – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.4.    Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyra kizárólag a jelen ÁSZF irányadó, így nem válik a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszony részévé semminemű olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és semmilyen gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszony tartalmává semmiféle, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 1. Szerzői jogi rendelkezések

A weboldal és az azon megtalálható valamennyi tartalom a Rendszer Kontroll Kft. szellemi terméke, melynek mindennemű tartalma kizárólagosan csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel.

 1. Helyettesítés

A Szolgáltatót a jelen ÁSZF vonatkozásában – a Szolgáltató szerződése vagy jogszabály alapján – más jogi személy helyettesítheti, illetve helyette a jelen szerződésbe jogutódként, vagy engedményezés, vagy szerződés átruházás eredményeképpen beléphet, melyről Szolgáltató a Felhasználót ésszerű határidőn belül, elektronikus úton értesíti. A Felhasználó az ÁSZF megismerésével és elfogadásával hozzájárul a más jogi személyre történő szerződés-átruházáshoz.

 1. Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek hatáskörén kívülálló és a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmény, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény (2011. évi CXIII. törvény), rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. törvény) alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 1. Kapcsolattartás

11.1. Szolgáltató az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen fogad bármilyen észrevételt, javaslatot, panaszt Felhasználótól. A levelek feldolgozása minden nap 8-16 óra közötti időszakban történik.

11.2. Szolgáltató a 06 (70) 4277405 telefonszámon elérhető Call Centerében hétköznap 8-16 óráig fogadja a hívásokat.

11.3. Postai úton Szolgáltató a 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. címre várja a megkereséseket.

Budapest, 2021. január 10.